Regulamin

 1. Serwis internetowy monitoring.pcmagic.pl, zwany dalej Serwisem jest narzędziem umożliwiającym monitorowanie komputerów. Przeznaczony jest dla obywateli polskich oraz polskich firm.
 2. Osoba korzystająca z serwisu zwana dalej Użytkownikiem, zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu Serwisu, prawa polskiego oraz zasad i norm społecznych.
 3. Część usług serwisu dostępna jest po rejestracji i aktywacji konta. Aktywacja jest płatna. Konto pozostaje aktywne przez określony czas, zależny od pakietu jaki został opłacony.
 4. Cennik opłat obowiązyjących w Serwisie umieszczony jest na stronie Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu upoważniony jest do zmiany cen oraz stosowania upustów i promocji.
 6. Konto zostaje aktywowane z momencie otrzymania wpłaty od kupującego.
 7. Użytkownik ma prawo do otrzymania dokumentu potwierdzającego zakup / dokonanie aktywacji. Niezbędne do tego celu jest podanie informacji o podmiocie na jaki ma być wystawiony dokument. Dane te muszą być zamieszczone po zalogowaniu się w zakładce Konto. Dokument potwierdzający zakup przesyłany jest drogą elektroniczną na adres email Użytkownika podany w Serwisie.
 8. Właściciel dokłada wszelkich starań by serwis był dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia podłączonego do Internetu z możliwością przeglądania ze stron www.
 10. Serwis działa na większości przeglądarek Internetowych. Jeżeli strony serwisu nie wyświetlają się prawidłowo, ich funkcjonalność nie jest pełna Użytkownik powinien skorzystać z innej przeglądarki internetowej.
 11. Warunkiem utworzenia konta w serwisie jest posiadanie adresu email.
 12. Skrzynka email użytkownika musi być zabezpieczona hasłem znanym tylko Użytkownikowi, tak aby niemożliwe było używanie jej przez osoby niepowołane.
 13. Użytkownik oświadcza, że jeżeli instalując oprogramowanie monitorujące na komputerach, z których mogą korzystać inne osoby, ma obowiązek poinformować je o tym fakcje. Oświadcza również, że zna przepisy prawa polskiego mówiące związane z monitorowaniem komputerów pracowników.
 14. Użytkownik oświadcza, że zna przepisy prawa polskiego w szczególności kodeks karny, Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
 15. Oprogramowanie użyte niezgodnie z przeznaczeniem może powodować naruszenie przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy wspomniane wyżej. W przypadku ich naruszenia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.
 16. Do korzystania z konta upoważniona jest tylko osoba rejestrująca je.  Zabrania się udostępnianie konta osobom trzecim.
 17. W jednej chwili można korzystać z systemu www do podglądu komputerów tylko na jednym urządzeniu.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby korzystania z usług serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 19. Właściciel nie udostępnia danych Użytkownika zewnętrznym firmom mającym charakter marketingowy.
 20. Użytkownik nie ma prawa ingerować w działanie Serwisu poprzez stosowanie narzędzi mogących modyfikować lub umożliwiających manipulowanie Serwisem. Zmiany jakich dokona mogą mieć skutek w wadliwym działaniu systemu.
 21. Właściciel ma prawo do blokowania kont Użytkowników  nieprzestrzegających przepisy prawa, niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego lub dopuszczania się przez Użytkownika czynności budzących wątpliwości, co do zgodności z powyższymi.
 22. Użytkownik na prośbę Właściciela powinien przedstawić dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, oraz w przypadku firm, dokumenty potwierdzające powiązanie go z daną firmą. W przypadku niedostarczenia dokumentów, konto Użytkownika może zostać zablokowane.
 23. Mogą zdarzyć się sytuacje uniemożliwiające korzystanie z serwisu (konserwacja, modernizacja, awarie). W takich wypadkach Właściciel zobligowany jest do działań mających na celu przywrócenie działania Serwisu. Jeżeli przerwa w działaniu trwała dłużej niż 1 dzień, Użytkownik otrzyma przedłużenie działania konta o liczbę dni jaką system był nieczynny.
 24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody utracone korzyści poniesione przez Użytkownika z powodu niewłaściwego działania Serwisu.
 25. Wszystkie zakłócenia w działaniu Serwisu Użytkownik może reklamować. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 26. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, w szczególności w wypadkach mających na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Obowiązuje od 25.09.2014r.